RYCHLÁ PŮJČKA

13.05.2013 08:59

Právní vztah založený smlouvou o půjčce, jíž se jedna strana (věřitel) zavazuje přenechat druhé straně (dlužníkovi) věci určené podle druhu (zejména peníze), které přejdou do jeho vlastnictví, a dlužník se zavazuje po uplynutí sjednané doby vrátit věřiteli stejné množství věcí téhož druhu a jakosti.
Typy půjčky

  - bezúplatná rychlá půjčka(bezúročná)
  - za úplatu (úrok)

Je třeba půjčku odlišovat od výpůjčky a nájmu (u půjčky přechází na dlužníka vlastnické právo k věci). V bankovní terminologii se půjčkou označuje úvěr, poskytovaný zpravidla jednorázově.
Bankovní rozdelení půjček

  - spotřební
  - hypoteční
  - státní
  - komunální
  - zahraniční